Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Zuzanny, Joanny Wtorek 24. Maja 2022r
linki sponsorowane, reklamy
Świadczenia opiekuńcze i rehabilitacyjne - komu przysługują?
Wniosek o przyznanie dodatków należy złożyć w�urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Aby je otrzymać należy spełnić kryterium dochodowe.

Zasiłek pielęgnacyjny
Przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby. Wysokość zasiłku wynosi obecnie 153,- zł miesięcznie. Do jego otrzymania są uprawnione:
- Dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 roku życia,
- Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
- Osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,
- Osoby, które ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- Osobom uprawnionym do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego,
- Osobom przebywającym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie),
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca,
w którym złożono wniosek na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest bezterminowe (na stałe), zasiłek również zostanie przyznany bezterminowo. Osobom pobierającym świadczenia z ZUS zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się do miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 75 roku życia. Zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku życia przyznaje się na czas nieokreślony.

:
Pamiętajmy: wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w�urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Aby je otrzymać nie musimy spełniać kryterium dochodowego.

Dodatek pielęgnacyjny
Przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.
W przypadku osób, które ukończyły wiek 75 lat, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu. Osobie, która ukończyła 75 lat i uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje jeden dodatek pielęgnacyjny.

:
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 195,67 zł (z wyjątkiem� dodatku�� pielęgnacyjnego dla inwalidy� wojennego� uznanego� za� całkowicie niezdolnego do pracy i�do samodzielnej egzystencji, który wynosi 293,51 zł).

:
Pamiętajmy: wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego należy złożyć w�Oddziale ZUS. Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest Oddział, który przyznał i wypłaca świadczenie rentowe lub emerytalne.

Świadczenie pielęgnacyjne
Do jego otrzymania są uprawnieni:
Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni osób niepełnosprawnych, którzy w celu zapewnienia im opieki, zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Od 1 stycznia 2010 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy brak osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki).

Warunkiem otrzymania świadczenia jest
posiadanie przez podopiecznego jednego z�następujących orzeczeń:

 1. Orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
 2. Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość świadczenia wynosi obecnie 520,- zł.

:
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
 • osoba wymagająca opieki:
  a. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  b. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
:
Pamiętajmy: wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w�urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Aby je otrzymać nie musimy spełniać kryterium dochodowego.

Dodatki do zasiłku rodzinnego
Osoby pobierające zasiłki rodzinne mają również prawo do wypłaty specjalnych dodatków dla pozostających pod ich opieką osób niepełnosprawnych. Mogą w związku z tym otrzymać:

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości:
60,- zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat;
80,- zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat.

Przysługuje rodzicom lub opiekunowi prawnemu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego w wysokości:
170,- zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,- zł na wszystkie dzieci W�przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o�znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,-zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci).

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone.

:
Pamiętajmy: wniosek o przyznanie dodatków należy złożyć w�urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Aby je otrzymać należy spełnić kryterium dochodowe.

Zasiłek opiekuńczy
(nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności)

Przysługuje osobie ubezpieczonej, która jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1. Zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku:
 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
 • porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
 • pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
2. Chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
3. Innym chorym członkiem rodziny (za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat), pod warunkiem, że pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą sprawującą opiekę.

Prawo do zasiłku ma zarówno matka, jak i ojciec dziecka, lecz zasiłek wypłaca się tylko jednemu z�rodziców. Zasiłek opiekuńczy można otrzymać, jeśli nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę – warunek ten nie dotyczy opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy:
 • nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14,
 • albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.
 • Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z�wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku wykonywania w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.
Wysokość zasiłku wynosi 80%
wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu).

Świadczenie rehabilitacyjne
(nie jest wymagane orzeczenie o�niepełnosprawności)

Przysługuje osobie ubezpieczonej, która po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne z�ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:
 • pracownikom,
 • osobom wykonującym pracę nakładczą,
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym,�w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.),
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
 • duchownym,
 • osobom odbywającym służbę zastępczą.
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego, w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu:
 • pracownikom,
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym,�w tym osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.),
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchownym,
 • posłom i senatorom pobierającym uposażenie - przysługuje jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego, osobom pobierającym stypendia sportowe - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
 • słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierającym stypendia - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
 • osobom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, pobierającym stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i�instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych - jedynie w�przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
 • osobom odbywającym służbę zastępczą,
 • funkcjonariuszom Służby Celnej.
Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:
 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego, lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z�wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej albo wykorzystywania okresu, na który świadczenie zostało przyznane niezgodnie z jego celem.
Świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) nie przysługuje, gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres choroby. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje ponadto w�przypadku, gdy:
 • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
 • ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.
Wysokość świadczenia wynosi
90 % wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia. Jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży (świadczenie rehabilitacyjne z�ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (świadczenie rehabilitacyjne z�ubezpieczenia wypadkowego) - wynosi 100% tego wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach 75%.

O konieczności przyznania świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS.

:
Pamiętajmy: wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego należy złożyć w Oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

.
.
linki sponsorowane, reklamy
bilard - KOLAGEN_cito przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito rugby - KOLAGEN_cito gra w kości - KOLAGEN_cito spa - KOLAGEN_cito bilard - KOLAGEN_cito rzut dyskiem - KOLAGEN_cito preparaty na ładne ciało - KOLAGEN_cito ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe sprint - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo squash - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.