Nasze Skuteczne Metody Leczenia
Pauliny, Balbiny Czwartek 2. Grudnia 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Mózgowe porażenie dziecięce – jaka rehabilitacja?:
Jeśli w naszej rodzinie lub otoczeniu są osoby dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym, to możemy zaobserwować jak wiele poważnych zaburzeń wiąże się z tą jednostką chorobową, a także jak złożona jest opieka i terapia osoby chorej. Trudności w�poruszaniu się i�w�koordynacji ruchów, różnego stopnia niedowłady kończyn górnych i�dolnych, zaburzenia mowy, wzroku i słuchu, napady padaczkowe, zaburzenia rozwoju umysłowego - zaliczane są do najbardziej charakterystycznych objawów mózgowego porażenia. Ich występowanie i�intensywność zależą od stopnia uszkodzenia mózgu.

:
Do zachorowania dochodzi (jak wskazuje nazwa choroby) w początkowym okresie życia człowieka. Jakie czynniki mogą spowodować mózgowe porażenie dziecięce? „Istnieje wiele przyczyn wczesnych uszkodzeń mózgu. Najczęściej występują: nieprawidłowy rozwój mózgu, niedotlenienie okołoporodowe, krwawienia śródczaszkowe, znacznego stopnia żółtaczka noworodków, urazy i zakażenia okołoporodowe” (Sophie Levitt, „Rehabilitacja w porażeniu mózgowym”, s.19).

:
Dobór odpowiedniej metody rehabilitacji w mózgowym porażeniu dziecięcym zależy m. in. od postaci choroby (wyróżnia się porażenie połowicze, obustronne, czterokończynowe, pozapiramidowe, móżdżkowe, a także postacie mieszane). Program terapii uwarunkowany jest stopniem uszkodzenia centralnego układu nerwowego, a także�indywidualnym rozwojem i możliwościami pacjenta. Ważne, by terapia została rozpoczęta jak najwcześniej, i�aby była prowadzona systematycznie. Musimy również uwzględnić ciągłe monitorowanie wybranych metod pod kątem ich skuteczności i�osiąganych rezultatów.

Podstawowe metody stosowane w rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym:

Metoda Vojty
Polega na przywracaniu fizjologicznych, wrodzonych odruchów (inaczej wzorców ruchowych), które wskutek uszkodzenia mózgu nie mogą się prawidłowo rozwijać. Terapeuta naciskając na punkty w określonych strefach ciała dziecka, wyzwala u niego prawidłowe odruchy lokomocyjne - takie same jak te, które występują w normalnym pod względem motorycznym rozwoju dziecka. Systematyczna stymulacja, której rezultatem jest wywoływanie prawidłowych odruchów, może być dzięki temu wykorzystywana w terapii zaburzeń ruchowych o podłożu neurologicznym.
Wcześnie rozpoczęta rehabilitacja, najlepiej w pierwszych 3 miesiącach życia (i nie później niż w 5 miesiącu życia), pomaga zahamować lub zmniejszyć skutki nieprawidłowego rozwoju motorycznego. Czas trwania terapii i usprawniania dziecka zależą od ciężkości zaburzeń wywołanych chorobą. W lekkich przypadkach i przy prawidłowej technice ćwiczeń, pozytywne rezultaty możemy obserwować już po ok. 2 lub 3 miesiącach. W przypadku poważniejszych nieprawidłowości w rozwoju motorycznym dziecka, terapia jest dłuższa i�może trwać więcej miesięcy.
Wykonywane w czasie rehabilitacji ćwiczenia stymulujące, dzięki skierowaniu mięśni na prawidłowy tor działania, wywołują m. in. odruchy przypominające odruch pełzania lub odruch obrotu. Kilkuminutowe ćwiczenia wykonuje się najczęściej 4 razy w ciągu dnia. Istnieje szereg warunków niezbędnych do prawidłowego stosowania metody Vojty, jak np.: całkowite rozebranie dziecka do ćwiczeń; zadbanie, by dziecko było wyspane i nakarmione; zaprzestanie ćwiczeń w czasie choroby i w czasie podawania niektórych leków, a także jeśli wystąpią stany podgorączkowe.
Ze względu na konieczność systematycznego, codziennego powtarzania ćwiczeń – najpraktyczniej jest, aby były one przeprowadzane przez rodziców lub najbliższych opiekunów dziecka. O konieczności skierowania na terapię decyduje lekarz. W dalszej kolejności wykwalifikowany fizjoterapeuta ustala optymalny program terapii i dobiera właściwy zestaw ćwiczeń. Do jego zadań należy też nauczenie opiekunów prawidłowego ich wykonywania w�warunkach domowych oraz regularne kontrolowanie efektów rehabilitacji, z�uwzględnieniem modyfikowania programu.

Metoda NDT Bobath
Jest rodzajem rehabilitacji o charakterze neurorozwojowym. Jej celem jest dążenie do jak najbardziej wszechstronnego rozwoju dziecka, pozwalającego osiągnąć optymalną do stanu zdrowia niezależność w życiu codziennym. Podczas terapii dzieci z porażeniem mózgowym uczą się funkcjonowania w różnych sferach życia rodzinnego i społecznego, dzięki czemu przygotowywane są do pewnej samodzielności. Metoda wykorzystywana jest do usprawniania dzieci począwszy od wieku niemowlęcego.
W przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym rozwój motoryczny nie jest prawidłowy, wskutek czego mamy do czynienia z brakiem niektórych odruchów lub ich niewłaściwym kształtowaniem. Program rehabilitacji metodą NDT Bobach pozwala na korygowanie nieprawidłowych wzorców ruchowych i stymulowanie rozwoju tych zablokowanych. Co należy do najważniejszych zadań terapeuty? Poprzez wykonywanie ćwiczeń w obrębie całego ciała, terapeuta ma za zadanie stymulować napięcie różnych grup mięśni – tzn. obniża zbyt wysokie napięcie mięśnia i�odwrotnie, podwyższa zbyt niskie napięcie mięśnia. Zadaniem terapeuty jest ponadto wywoływanie i nauczenie dziecka jak najbardziej prawidłowych ruchów. Prawidłowych, czyli pojawiających się w fizjologicznie przebiegającym rozwoju dziecka. Wszystkie ruchy odbywają się pod kontrolą rąk osoby przeprowadzającej ćwiczenie. Terapeuta pomaga również dziecku nauczyć się, jak wykorzystać nowo nabyte ruchy w zwykłych czynnościach, co pozwala na ugruntowanie umiejętności. Dlatego często ćwiczenia są integralną częścią codziennych, zwykłych rytuałów, takich jak np. karmienie dziecka i jego pielęgnacja.
Jak w każdej terapii, program ćwiczeń ustalany jest odrębnie w zależności od indywidualnych potrzeb, wieku i stanu zdrowia dziecka - zawsze pod kierunkiem lekarza oraz wykwalifikowanego terapeuty.

Metoda Peto
Nazywana również metodą kierowanego nauczania. Głównym jej założeniem jest jak najlepsze przygotowanie niepełnosprawnych dzieci do niezależnego, samodzielnego funkcjonowania w�życiu codziennym. Wykorzystuje się w tym celu i łączy różne formy usprawniania dziecka: lecznicze, psychopedagogiczne i społeczne. Mamy w tym przypadku do czynienia z wielopłaszczyznowym, zintegrowanym oddziaływaniem edukacyjnym. Usprawnienie dzieci odbywa się na różnych poziomach. Począwszy od nauki przemieszczania się i czynności samoobsługowych, wykonywanych w życiu codziennym (jak np. jedzenie, ubieranie się), aż po naukę różnych form komunikacji (np. nauka mowy, porozumiewanie się gestem) i edukację szkolną (rysowanie, pisanie, czytanie). Bardzo duży nacisk w tej metodzie kładzie się na osiągnięcie możliwie największej samodzielności dzieci, naukę pokonywania trudności oraz wykształcenie poczucia własnej wartości. Rehabilitacja przeprowadzana jest w�grupach, co zwiększa motywację dzieci do nauki i przezwyciężania trudności, a także uczy postaw społecznych. Rehabilitację prowadzi się z dziećmi w wieku przedszkolnym i�szkolnym, przy czym grupy do ćwiczeń dobierane są w zależności od sprawności fizycznej i�poziomu intelektualnego dzieci. Ważne, by terapię prowadziły te same osoby, ponieważ wstępuję one w rolę swego rodzaju „przewodników”. Zajęcia mają najczęściej charakter zabawy, łączącej ćwiczenia ruchowe z elementami edukacyjnymi. Przykładem takich zajęć może być głośne opisywanie czynności i rytmiczne liczenie podczas jej wykonywania. Do rehabilitacji wykorzystuje się specjalnie zaprojektowane sprzęty codziennego użytku (stoliki, wielofunkcyjne krzesełka z drabinkami, podnóżki). Pomocne w ćwiczeniach są także materace, drabinki ścienne oraz inne meble o budowie szczebelkowej, co ułatwia chwytanie i�sprzyja usamodzielnianiu dzieci.

Metoda SI – integracja sensoryczna
Prawidłowe współdziałanie naszych zmysłów, a więc odbieranie, klasyfikowanie i�porządkowanie wrażeń zmysłowych, pozwala nam wykonywać wiele skomplikowanych czynności życiowych. Proces integracji sensorycznej rozpoczyna się już w pierwszych tygodniach życia płodowego. Według opracowanej przez dr A.J.Ayers metody, prawidłowy rozwój zmysłów wzroku smaku, słuchu i węchu nie wystarczy do prawidłowego rozwoju dziecka. Niezbędny jest również rozwój innych zmysłów: dotyku, równowagi i pozycji ciała, odbieranych przez układ nerwowy poza naszą świadomością.
Stopień i objawy zaburzeń integracji sensorycznej może być bardzo różny, np. opóźnienie rozwoju mowy, problemy z koncentracją dziecka, pobudzenie ruchowe, czy też trudności z�koordynacją ruchową. Celem terapii jest integracja czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Odbywa się to poprzez kontrolowane dostarczanie dziecku bodźców zmysłowych, najczęściej w trakcie zabawy o charakterze edukacyjnym lub podczas wykonywania określonego zadania. Rehabilitacja jest uzależniona od stwierdzonych dysfunkcji.
Terapeuta przeprowadza stymulację poszczególnych zmysłów wykonując z dzieckiem różnego rodzaju ćwiczenia. Często ćwiczeniom poddawane jest całe ciało dziecka.
W rehabilitacji wykorzystywany jest specjalny sprzęt, jak np. zestawy do stymulacji węchowej, wzrokowej i słuchowej, hamaki, huśtawki, suche baseny, tunele, deski obrotowe, pochylnie, liny i inne. Okres rehabilitacji trwa na ogół od 6 miesięcy do 2 lat. Najkorzystniejszym wiekiem dla jej rozpoczęcia jest wiek od ok. 3 lat aż do pierwszych klas szkoły podstawowej, choć dobre rezultaty można osiągnąć również w pracy z dziećmi starszymi. Zalecana częstotliwość ćwiczeń z wykwalifikowanym terapeutą to 1-2 spotkania w�tygodni.

Metoda Domana
To kolejny przykład neurorozwojowej koncepcji usprawniania dzieci z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu. Twórcą metody jest Glenn Doman, który twierdził, że rozwój neurologiczny nie jest procesem statycznym i nieodwracalnym, a wręcz przeciwnie – charakteryzuje się dynamiką i zmiennością. Celem metody Domana jest sukcesywne dążenie do podnoszenia sprawności fizycznej i umysłowej dziecka, i nauczenie go wszystkiego w�optymalnych dla niego granicach. Jeśli przykładowo dziecko, pomimo uszkodzenia centralnego układu nerwowego, może nauczyć się czytać i pisać, to należy czynności te wypracować w�możliwie najlepszym stopniu.
Do najbardziej popularnych form stymulowania rozwoju intelektualnego dziecka jest metoda czytania i liczenia globalnego. U�jej podstaw leży twierdzenie, że nawet bardzo małe dzieci mogą nauczyć się czytać ze zrozumieniem, również jeśli dotknięte są porażeniem mózgowym. Sprzyja temu wrodzony potencjał mózgu człowieka, a ponadto wrodzona ciekawość i naturalna pasja dzieci do uczenia się.
W początkowym procesie nauki wykorzystuje się prezentowanie dziecku specjalnych kartoników, na których umieszczamy pojedyncze wyrazy. Pokazywane są dziecku 3 razy w�ciągu dnia, przy czym liczba wyrazów na tym etapie nauki obejmuje najwyżej kilka słów (np. pięć). Po 5 dniach odkładany jeden wyraz i dodawany nowy. Najlepiej, by wyrazy kojarzone były z najbliższym otoczeniem. Wprowadzamy np. imię dziecka, imiona rodzeństwa, rodziców. Dopiero w dalszych etapach nauki mogą pojawiać się wyrażenia podwójne, proste i rozbudowane zdania, książki – w zależności od postępów, wieku i�aktualnego poziomu rozwoju dziecka.
W metodzie niezmiernie ważne jest stworzenie atmosfery entuzjazmu oraz pozytywne nastawienie terapeuty. Dziecko powinno być zrelaksowane i nie należy wywierać na nim żadnej presji. Terapeuta nie powinien w żadnym wypadku okazywać zniecierpliwienia i�innych negatywnych emocji. W procesie usprawniania wymagana forma urozmaiconej zabawy, spontaniczność, a także nieprzeciąganie ćwiczeń. Należy podkreślić, że im wcześniej rozpoczniemy usprawnianie, tym szybsze i lepsze będą efekty pracy z dzieckiem.

Dogoterapia
Jest metodą wspomagającą wielopłaszczyznowy i długotrwały proces rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem. W czasie terapii odpowiednio dobrany i wyszkolony pies, a�jednocześnie terapeuta, bierze czynny udział w zajęciach usprawniających.
W procesie dogoterapii dzieci rozwijają sprawność psychiczną i ruchową. Poprawia się koncentracja uwagi, sprawność aparatu artykulacyjnego i oddechowego, rozwija się mowa, kształtuje się orientacja w schemacie własnego ciała. W czasie zajęć z dogoterapeutą stymulowane są zmysły słuchu, wzroku, węchu i�dotyku, a także pobudzana jest spontaniczna aktywność ruchowa dziecka. Obcując z psem terapeutą, dziecko poznaje jego budowę i�wykonuje z jego udziałem pewne zadania, jak np. chodzenie z�psem na smyczy, czesanie, karmienie. Dzięki temu nabywa samodzielności i pewności siebie, a ponadto uczy się nawyków higienicznych, jak np. mycie rąk po zakończeniu spotkania z psem. Niezwykle cennym aspektem tej metody jest bezpośredni kontakt dziecka ze zwierzęciem, sprzyjający ćwiczeniom relaksacyjnym. Ten rodzaj terapii bardzo pozytywnie wpływa na rozwijanie umiejętności okazywania uczuć i empatię, uczy również przełamywania barier w�kontaktach dziecka ze światem zewnętrznym. Zajęcia dogoterapii powinny być dopasowywane indywidualnie - w�zależności od potrzeb rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem stopnia schorzenia i rodzaju dysfunkcji.
Wśród dogoterapeutów spotykamy psy różnych ras, najczęściej są to rasy: Labrador Retriever, Golden Retriever, Nowofundland, Berneński Pies Pasterski, Cavalier King Charles Spaniel.

Hipoterapia
Podobnie jak dogoterapia, hipoterapia również jest metodą wspomagającą, przynoszącą pozytywne efekty na wielu płaszczyznach rehabilitacji dziecka dotkniętego mózgowym porażeniem. Integralnym elementem terapii są specjalnie dobrane i przeszkolone konie, przy czym zajęcia odbywają się zawsze pod kontrolą wykwalifikowanego hipnoterapeuty, zgodnie z indywidualnymi zaleceniami medycznymi. Dobór konia zależy nie tylko od potrzeb rehabilitacyjnych dziecka, ale także od jego wieku i postury.
Ważnym aspektem hipoterapii jest oddziaływanie ruchem konia na zmysły i układ nerwowy, dzięki czemu rozwija się sprawność psychofizyczna dzieci. W trakcie jazdy konnej, głównie stępem, wywoływane są u dziecka ruchy ciała podobne do ruchów wykonywanych przez człowieka podczas chodzenia, co jest bardzo pomocne w terapii osób mających problem z chodzeniem, czy też z wadami postawy. Często okazuje się, że w czasie atrakcyjnej dla dzieci jazdy konnej, możliwe do wykonania stają się takie ćwiczenia, które w normalnych warunkach stwarzają duże trudności. W hipoterapii można osiągać dobre rezultaty w zakresie stabilizacji napięcia mięśniowego, równowagi ciała i koordynacji ruchowej. Kontakt ze zwierzęciem uczy dzieci wrażliwości i empatii. Podnosi ich poczucie wartości i uczy przezwyciężania własnych ograniczeń. W Polsce najczęściej do hipoterapii wykorzystywane są konie rasy huculskiej.

.
.
linki sponsorowane, reklamy
trądzik - KOLAGEN_cito renomowany kolagen - KOLAGEN_cito kolagen - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo figurowe - KOLAGEN_cito kolagen na rozstępy - KOLAGEN_cito rugby - KOLAGEN_cito brydż - KOLAGEN_cito kolagen na zmarszczki - KOLAGEN_cito zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości głogu - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe gra w kości - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla mężczyzn - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo
MEDYCYNAanauk.net, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.