EXCELsexy anauk.net
Niedziela 22. Maja 2022r
Wiesława, Heleny 
Odwołania Względne, Bezwzględne i Mieszane
Kiedy otwierasz arkusz kalkulacyjny Excel, pierwszą rzeczą, którą widzisz, są komórki. Możesz wprowadzić wartość do komórki lub użyć odwołania do innej komórki, określając literę kolumny i numer wiersza.
Excel automatycznie odświeży każde odwołanie w arkuszu, umożliwiając formułom dynamiczną aktualizację ich zawartości za każdym razem, gdy coś zmienisz lub odświeżysz (klawisz F9) arkusz.
Odwołania Względne
Pierwszym typem referencji jest referencja względna. Jest to najczęstszy typ odwołania w programie Excel.
Możesz to napisać w następujący sposób:
=B3
Oznacza to, że komórka odwołuje się do wartości w komórce B3.
Przykład 1:
Rzućmy okiem na kilka przykładów, aby zilustrować, jak działa to odniesienie.
W kolumnie A znajdują się wartości całkowite i tekstowe. W kolumnie B znajdują się odniesienia do tych komórek. Nie jest to widoczne w tym przykładzie, ale gdy używasz skrótu klawiaturowego do wyświetlania formuł – Ctrl + ` (klawisz, który znajduje się pod klawiszem ESC), możesz zobaczyć, że rzeczywiście są to referencje, a nie wartości.
Aby wrócić do widoku standardowego, użyj ponownie tego samego skrótu.
Jeśli zmienisz wartości w komórce A2 lub komórce A3, program Excel automatycznie zaktualizuje komórki B2 i B3.
To, co ci właśnie pokazałem, to tylko proste odniesienia do pojedynczych komórek. Oczywiście możesz tworzyć bardziej skomplikowane formuły.
Przykład 2:
W tym przykładzie komórka A1 zawiera liczbę 2, a komórka B1 zawiera formułę: =A1+2. Wartość, do której odnosi się komórka B1, to 2.
2 + 2 = 4
To jest wartość, którą możesz zobaczyć w komórce B1.
Jeśli zmienisz wartość w komórce A1 na 5, wartość w komórce B1 automatycznie zmieni się na 7, ponieważ 5 + 2 = 7.
Przykład 3:
Komórka B1 odwołuje się do komórki A1, a następnie po skopiowaniu komórki B1 do komórki D2, komórka zaczyna odnosić się do komórki C2. Innymi słowy, odwołanie do komórki zostało przesunięte o tę samą odległość, co skopiowana komórka.
Przykład 4:
Spójrz na następujący przykład. Tutaj znajdziesz nazwiska pracowników firmy.
Jeśli chcesz scalić imię z nazwiskiem i umieścić je w kolumnie D, nie musisz wprowadzać ich ręcznie – możesz je scalić za pomocą referencji względnych.
W takim przypadku wprowadź formułę =B2&" "&C2 do komórki D2. Połączy komórkę B2, spacje i komórkę C2. Teraz możesz użyć Autouzupełniania, aby wypełnić pozostałe komórki.
Możesz wyświetlać formuły zamiast wartości, używając skrótu klawiaturowego Ctrl + `.
Jak widać, tylko formuła w komórce D2 odnosi się do komórek B2 i C2. Odniesienia w kolejnych komórkach zostały odpowiednio przesunięte.
Odwołania Bezwzględne
Bezwzględne odwołanie do komórki zawsze wskazuje na tę samą komórkę, nawet jeśli skopiujesz komórki odsyłające w inne miejsce.
Odwołania bezwzględne używają dwóch znaków dolara ($): jednego przed literą kolumny i jednego przed numerem wiersza.
=$B$4
Przykład 5:
Wyjaśnię to na prostym przykładzie.
Komórka B1 odwołuje się do zawartości komórki A1 (=$A$1). Po skopiowaniu komórki B1 do B3 będzie ona nadal odnosić się do A1, zamiast do A3, jak miało to miejsce w przypadku odwołania względnego.
Przykład 6:
Spróbujmy innego przykładu. Poniższa tabela przedstawia zarobki Toma Smitha. Musimy obliczyć, ile podatku musi płacić co miesiąc.
Spójrz na pasek formuły. Pokazuje, ile podatku Jan musi zapłacić za styczeń (=C3*D7). Jeśli chcesz automatycznie wypełnić pozostałe miesiące, zauważysz, że w lutym odwołanie nie wskazuje komórki D7, zamiast tego wskazuje komórkę D8, a dla marca do D9.
Aby utworzyć odwołanie bezwzględne, kliknij komórkę D3, a następnie na pasku formuły kliknij tekst D7. Teraz naciśnij klawisz F4 i potwierdź wpis formuły, naciskając Enter. Zmieni to względne odniesienie na bezwzględne odniesienie.
Użyj Autouzupełniania, aby obliczyć podatki za luty i marzec i zsumować wszystkie miesiące. Naciśnij Ctrl + `, aby wyświetlić formuły.
Jak widać w powyższym przykładzie, we wszystkich czterech komórkach pierwsza część formuły to względne odwołanie do komórki, a druga część to bezwzględne odwołanie do komórki.
W przypadku odwołań bezwzględnych zamiast używać jednej kolumny z tą samą wartością (stawką podatku) lub ręcznie zmieniać odwołania dla każdej komórki, można użyć pojedynczej komórki z danymi i odwołać się do niej za pomocą odwołania bezwzględnego.
Odwołania Mieszane
Mieszane odwołania do komórek są zablokowane do wiersza lub kolumny, ale nie do obu jednocześnie. Istnieją dwa różne typy referencji mieszanych:
Zablokowany w rzędzie:
=A$1
Zablokowane w kolumnie:
=$A1
Jeśli chcesz utworzyć odwołanie mieszane zablokowane do wiersza – naciśnij dwukrotnie klawisz F4 na pasku formuły:
W przypadku odwołania mieszanego zablokowanego na kolumnie, naciśnij trzy razy klawisz F4.
Przykład 7:
Poniższy przykład przedstawia praktyczne zastosowanie obu typów odwołań do komórek mieszanych.
W tej tabeli znajduje się lista produktów i ich ceny. Na każdy produkt dostępne są trzy różne rabaty.
Wprowadź następującą formułę do komórki C3.
=$B3-($B3*C$2)
Formuła jest zablokowana na kolumnie B ($B3) i wierszu 2 (C$2).
Jeśli spróbujesz automatycznie wypełnić komórkę poniżej (C4), Excel pobierze następny wiersz dla ceny (B4), ale nie zmieni wiersza dla (C$2), więc zawsze jest 10% zniżki na tę kolumnę.
=$B4-($B4*C$2)
Przyjrzyjmy się teraz, jak to działa w komórce po prawej (D3). Ponieważ na kolumnie B ($B3) jest blokada, nie zmieni się.
Komórka C$2 zmieni się na D$2, ponieważ nie ma blokady kolumny, tylko wiersz. W tym przypadku jesteśmy w tym samym wierszu, więc formuła w D3 wygląda tak:
=$B3-($B3*D$2)
Po wypełnieniu reszty komórek otrzymasz następujący wynik:
Klawisz F4
Naciśnięcie klawisza F4 na pasku formuły powoduje przechodzenie przez wszystkie typy odwołań do komórek.
Typ odniesienia Przykład odniesienia
Względny =A1
Bezwzględna =$A$1
Mieszane, zablokowane w rzędzie =A$1
Mieszane, zablokowane na kolumnie =$A1
Masz dwie możliwości: możesz ręcznie wstawić znak dolara przed numerem wiersza lub literą kolumny albo możesz użyć klawisza F4.